Pagerbė tuos, kurie už laisvę mirti nepabūgo

DSC-0640-VPraėjusį šeštadienį Lietuvos šaulių sąjungos Telšių apskrities Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės Plungės 802-osios šaulių kuopos šauliai Alsėdžiuose pagerbė už Lietuvos laisvę kritusių partizanų atminimą. Iškilmės prasidėjo rikiuote, po kurios šauliai, atvykę ne tik iš Plungės, bet ir iš Rietavas Telšių, Klaipėdos, bei alsėdiškiai dalyvavo šv. Mišiose. Jas aukojo Alsėdžių švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčios klebonas Tomas Žlibinas bei Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios kunigas Alvydas Vaitkevičius.

Policijos vadas – suspardytas ir sumindytas
Po šv. Mišių, lydimi Platelių meno mokyklos Alsėdžių skyriaus pučiamųjų orkestro, šauliai nužygiavo į miestelio aikštę ir išsirikiavo prie paminklo. Plungės šaulių kuopos būrio vado pavaduotojas Stanislovas Jundulas kalbėjo: „Stribai šioje aikštėje suguldydavo nužudytus partizanus, o patys stebėdavo, ar kieno nors motina neateis apraudoti sūnaus. Jeigu pamatydavo, tuoj pat areštuodavo. Čia žiauriai buvo nužudytas Alsėdžių policijos nuovados vadas. Jį stribai suspardė ir sumindė. Priešais aikštę esančio namo, kuriame ir buvo stribų būstinė, rūsiuose per tardymą užmušta viena ryšininkė. Stribams priklausė ir daugiau miestelio namų. Jų rūsiuose gyventojai rado daug kankinimo priemonių. Šiandien prisiminkime visus, kurie nepabūgo mirties ir savo galvas paguldė už laisvę.“
Susirinkusieji, sugiedoję himną, tylos minute pagerbė žuvusiuosius. Po to garbės kuopos šauliai paleido tris salves: pirmoji – už žuvusius partizanus, antroji – už politinius kalinius bei tremtinius, žuvusius ir kentėjusius lageriuose, trečioji – už Tėvynę Lietuvą. Tarp stovinčiųjų aikštėje nemažai buvo kilusių iš šio krašto, tad jie, prieš išvykstant į Eivydus, kur turėjo būti pašventintas paminklas, skirtas  šiame kaime nušautiems penkiems partizanams, žvalgėsi po miestelį ir dalijosi prisiminimais. Minėjo savo šeimas, savo artimuosius, kurie, sugrūsti į vagonus, buvo išvežti į Sibiro platybes ar nukankinti politinių kalinių lageriuose.
Liūdnos partizanų dainos ašaras išspaudžia
Eivydų kaime 1947-aisiais buvo nušauti penki Žemaičių apygardos „Alkos“ rinktinės „Vikruolio“ būrio partizanai: būrio vadas Kazimieras Srėbalius, Pranciškus Bubelė, Edvardas Gailius, Stasys Norkus ir Antanas Rankauskis. Paminklas, kuris šeštadienį ir buvo pašventintas, pastatytas ne toje vietoje, kur partizanai žuvo. Nuspręsta statyti jį arčiau kelio (Alsėdžių bibliotekininkės Rūtos Jurkaitienės žemėje), kad būtų lengviau rasti ir prie jo žvakelę uždegti ne tik artimiesiems, bet ir kitiems, juos pažinojusiems žmonėms. Tai svarbu dar ir dėl to, jog iki šiol nežinoma šių kovotojų amžinojo poilsio vieta.
Kunigas Alvydas Vaitkevičius, pašventinęs paminklą, susirinkusiesiems priminė gerai žinomą atgimimo metų nuotrauką – jauna mergina laiko aukštai iškėlusi vėjo plaikstomą trispalvę ir nekreipia dėmesio į artėjančius okupantų dalinius. Ji – išdidi ir drąsi. Tokiais pat išdidžiais ir drąsiais kunigas linkėjo būti visiems lietuviams. Jo atidžiai klausėsi jaunieji šauliai, kurie prie paminklo uždegė žvakelių. Gal kunigo žodžiai, o gal Alsėdžių gimnazistų ansamblio atlikta partizanų daina ne vieną moterį privertė ašarą nubraukti. Pastebėjusi kitų žvilgsnius, viena žilagalvė sutrikusi pratarė: „Jau tas vėjas…“ Ir jos žodžius užgožė garbės kuopos savanorių į orą paleistų salvių garsas.
Jų kapai iki šiol nežinomi
Stovint prie paminklo Eivyduose, teko išgirsti ir kalbų apie šių penkių partizanų palaidojimo vietą. Neseniai „Žemaitis“ rašė, jog archeologai iš Vilniaus universiteto, įpareigoti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, miškelyje už Alsėdžių seniūnijos ieškojo šių penkių partizanų kapvietės. Nerado. Aptiko tik žmonių iškastą smėlio duobę, kuri vėliau buvo užversta šiukšlėmis. Išvažiuodami į Vilnių jie sakė, kad jei atsiras naujų liudijimų, jie grįš ir paieškas pratęs. Apie tai alsėdiškiai ir kalbėjosi.
Žmonės minėjo, jog dar sovietiniais metais ir jau atgavus nepriklausomybę iš tos duobės vaikų lopšelio-darželio ir ambulatorijos aplinką prižiūrintis žmogus imdavo smėlį ir juo žiemą takus barstydavo. Sako, ne vienas alsėdiškis ant tų takų yra radęs išbarstytų žmonių kaulų. Kažkas sargą tada išbarė, kaulelius surinko ir tame pat miškelyje, tik jau kitoje vietoje, juos užkasė. Duobėje buvo rastos ir kelių žmonių kaukolės. Jas žmonės surinko, nunešė į ambulatoriją ir parodė vienai darbuotojai. Ši paaiškino, kad tai – žmonių kaukolės. Jos taip pat buvo palaidotos. Alsėdiškiai sakė, jog yra žmonių, kurie tas vietas žino.
Ant paminklo – devyniolika pavardžių
Iki šiol Paukštakių seniūnijos Paburgės kaime, šalia autobusų stotelės stovintis paminklas buvo bevardis. Plungės šaulių kuopa, savo lėšomis pastačiusi 5-is paminklus žuvusiems partizanams atminti, pasirūpino, kad ir prie šio paminklo atsirastų atminimo lenta su šiame krašte žuvusių partizanų pavardėmis. Ji skirta Stanislovui Bedaukiui, Kaziui Staniui, Leonui Urbonui, Liudui Raudoniui, Petrui Budriui, Liudui Butkui, Anicetai Narmontaitei, Stasei Miklovaitei, Stasei Stanienei, Kaziui Steckiui, Eliui Valančiauskui, Edvardui Balsiui, Kazimierui Beržonskiui, Izidoriui Urbonui, Jadvygai Lukauskienei, Antanui Monkauskui, Martynui Remčiui, Alfonsui Norkui, Aleksui Kazlauskui. Jų garbei sugiedotas Lietuvos himnas, iššautos trys salvės.
Paminklą pašventino Alsėdžių parapijos klebonas Tomas Žlibinas. Buvo perskaitytos ir visos 19 pavardžių. Kalbėjo iš Šilalės atvykęs Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės filialo narys Antanas Rašinskas, Plungės „Saulės“ gimnazijos direktorius Algimantas Budrys, kuris yra šaulys ir atvyko čia su gimnazijos jaunaisiais šauliais. „Aš noriu gyventi tokioje Lietuvoje, kokioje gyventi norės mano anūkai ir proanūkiai. Mes turime savo laisvę branginti, nes ji – labai trapi. Dėkojame tiems, kurie buvo jauni, turėjo svajonių, bet žuvo dėl mūsų – kad mes būtume laisvi“, – kalbėjo jis.
Telšių apskrities Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės vado pareigas einanti Dalia Ragauskienė padėkos raštus įteikė Plungės 802-osios šaulių kuopos būrio vadui Pranui Geniui ir jo pavaduotojui Stanislovui Jundului. Po to visi buvo vaišinami kareiviška koše.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajono valdžia sprendžia, kaip sutvarkyti teritoriją, esančią vidiniame Plungės miesto seniūnijos kieme, Vytauto gatvėje. Jūsų manymu, kam ši vieta būtų tinkamiausia?

Rezultatai

Loading ... Loading ...