Kunigą svajonė vedė į Rietavą

Č. Degutį sveikino ir Z. Jankevičienė

Č. Degutį sveikino ir Z. Jankevičienė

Kunigą Česlovą Degutį, ko gero, pažįsta kiekvienas rietaviškis. Juk Rietave prabėgo net dešimt jo tarnystės Dievui metų. Iškalbingą dvasininką puikiai prisimena ir Kulių krašto žmonės bei kitų parapijų, kuriuose jam teko kunigauti, tikintieji. Šis kunigas Dievo žodį skleidė daugybėje šalies vietovių. Jo ilgi, tačiau prasmingi pamokslai įsirėžė daugelio atmintin. Prie žmonių prisirišdavo ir pats dvasininkas. Nelengvi jam būdavo atsisveikinimai su parapija, iškeliaujant į kitą. Bet užvis labiausiai Č. Degutis ilgėdavosi Rietavo. Grįžti į šį miestą buvo jo gyvenimo svajonė. Ir ji, tikriausiai ne be Dievo įsikišimo, išsipildė – kunigas savo gyvenimo saulėlydį pasitiks Rietave. Mylimame mieste, apsuptas jį gerbiančių žmonių, dvasininkas pasitiko ir garbingą 75-erių metų jubiliejų. Ta proga sausio 31-ąją Rietavo šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje aukotos šventos Mišios.

Melstasi už kunigą ir jo artimuosius
Kunigo asmeniniam jubiliejui paminėti skirtose šventose Mišiose, kurias aukojo Panevėžio vyskupas ordinaras Linas Vodopjanovas OFM, dalyvavo būrys dvasininkų. Vyskupo teigimu, užtarnauto poilsio išėjęs Č. Degutis šiuo metu atlieka itin svarbią bažnyčioje misiją – meldžiasi. Esą tai – ypatingai svarbi tarnystė. Pradėdamas Mišias, vyskupas kvietė visus pasimelsti už sukaktuvininką bei už gyvus ir jau mirusius jo artimuosius.
Dievo akivaizdoje prisimintas ir kunigo Č. Degučio gyvenimo kelias, darbai. Ypač gražiai apie į Rietavą sugrįžusį kunigą atsiliepė jo buvęs mokslo draugas – Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Anot jo, su Č. Degučiu Kunigų seminarijoje prabėgo penkeri metai. 1977-ųjų gegužės 22-ąją jie bei kiti seminarijos auklėtiniai gavo kunigystės šventimus.

Iškilmėse dalyvavę dvasininkai

Iškilmėse dalyvavę dvasininkai

Dėkingi už senelių namus
J. Kauneckas priminė, jog sausio 31-ąją bažnyčia mini šv. Jono Bosko liturginę šventę. Pasakodamas apie šį kunigą, kuris žinomas kaip jaunimo tėvas ir mokytojas, globojęs apleistuosius ir našlaičius, vyskupas jo gyvenimo bei tarnystės bruožų rado ir Č. Degučio kunigystės kelyje.
Juk visi rietaviškiai iki šiol šiam dvasininkui maldose dėkoja už jo rūpesčiu Rietave įkurtus senelių globos namus, kuriuose prieglobstį randa kiekvienas, dėl senatvės nebepajėgiantis apsitarnauti, neturintis artimųjų, po kurių pastoge galėtų prisiglausti, senolis. Visi jie drąsiai gali belstis į senelių globos namų duris, kur galės oriai užbaigti savo žemiškuosius vargus.
Kunigaudamas Rietave ir lankydamas šios parapijos tikinčiuosius, ligonius, teikdamas jiems dvasinius patarnavimus, Č. Degutis pastebėjo, kad provincijų užkampiuose, ypač vienkiemiuose, gyvena daug suvargusių, ligotų, apleistų, artimųjų nebeturinčių senukų, kurių gyvenimas vienumoje – itin vargingas.
Kunigo širdis tam neliko abejinga. Jis ryžosi sunkiam, tačiau prasmingam darbui – įkurti prie Rietavo bažnyčios senelių globos namus. Nors pačiam Č. Degučiui atrodė, kad  šis jo sumanymas – sunkiai įgyvendinimas, jis tikėjo, kad Dievas ir parapijiečiai jam talkins. Pagalbos ranką dėl kilnaus tikslo ištiesė ir būrys verslininkų. Daug padėjo ir vokiečiai. Nedideliame Žemaitijos miestelyje įsikūrę senelių namai kunigo Č. Degučio rūpesčiu  tapo reprezentaciniais.
Gausybė sveikinimų
Pasibaigus šventoms Mišioms, it iš gausybės rago pasipylė sukaktuvininkui skirti sveikinimai, lydimi gražių prisiminimų apie jo tarnystės Rietavo ir kitose parapijose metus.
Vienas pirmųjų Č. Degutį pasveikino Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeskis. Anot jo, rietaviškiai šiam kunigui turi būti dėkingi už daugybę darbų, ne tik už senelių namus. Ypatingą pagarbą kultūros ir jos baruose plušantiems žmonėms jaučiančio dvasininko dėka Rietavo šventovė tapo ne tik maldai, bet ir kultūrai skirta erdve.
O kur dar paties kunigo surinkta ir puoselėta liaudies meno kolekcija, kurią jis padovanojo Rietavui. Eksponatai, kaip žinia, įkurdinti Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykloje.
Prie sveikinimų prisidėjo ir Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas. Jis pasidžiaugė, kad Č. Degutį visą gyvenimą lydėjusi svajonė vis tik išsipildė ir jis grįžo į Rietavą. Gražių žodžių kunigui, kuriam už nuopelnus statant parapijos senelių namus buvo suteiktas Rietavo garbės piliečio vardas, negailėjo ir minėtos meno mokyklos laikinasis vadovas Nerijus Jasinskas bei kiti svečiai.
Ypač gražiai apie Č. Degutį kalbėjo jo pasveikinti atvykę kuliškiai. Ilgametė pedagogė Zuzana Jankevičienė priminė, jog šis dvasininkas gali didžiuotis ne tik Rietavo garbės piliečio titulu. Mat tokį patį vardą praėjusią vasarą jam suteikė ir kuliškiai, kuriems Dievo žodį Č. Degutis skelbė maždaug prieš tris dešimtmečius. Kunigo rūpesčiu miestelyje stovi Laisvės paminklas, nuveikta kitų darbų.
Širdyje – vis dar jaunas
Į susirinkusiuosius kreipėsi ir pats sukaktuvininkas. Jis pirmiausia padėkojo visiems už tai, kad jie atvyko, už jų maldas ir buvimą kartu. Kunigas prisipažino, jog nepaisant to, kad jam jau prikapsėjo 75-eri, širdyje jis vis dar jaučiasi jaunas – energingas, pašėlęs. „Manyje vis dar gyva satyra, šaržas. Galbūt kartais kažką užgaunu, bet toks jau esu. Nejaučiu to rimtumo, kuris turėtų būti būdingas vyresniam žmogui“, – juokavo kunigas ir sakė, kad savo amžių suvokia tik pažiūrėjęs į veidrodį.
„Šiandien esu toks, koks esu, bet svarbiausia – esu Rietave, į kurį labai labai norėjau sugrįžti. Ir džiaugiuosi, kad Dievulis išklausė mano maldas. Rietave aš – amžiams“, – kalbėjo Č. Degutis. Jis tikino, jog labiausiai dėkingas yra savo tėvams, ypač motinai, davusiai jam gyvybę. Kunigas džiaugėsi, jog savyje pajautė pašaukimą tarnauti Dievui ir stengėsi tai daryti iš visos širdies.
„Nepasiekiau tokių aukštumų, kaip kunigas J. Bosko, bet pagal savo supratimą stengiausi kai ką padaryti, ieškojau tiesos. Iki šiol vadovaujuosi apaštalo Pauliaus žodžiais: „Aš visa laikau sąšlavomis, palyginus su Viešpaties Jėzaus Kristaus pažinimo didybe“, – kalbėjo Č. Degutis.

2 komentarai(-ų)

  • Judita:

    Aciu jums kunige, stiprybes ir sveikatos jums. Ilgu tarnystes metu ir Dievo palaidos.

  • Judita:

    Aciu jums kunige, stiprybes ir sveikatos jums. Ilgu tarnystes metu ir Dievo palaimos.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...