Žemaičių Kalvarijoje – minios maldininkų

Žemaičių Kalvarijoje – minios maldininkųŽemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio stočių lankymas ir Kristaus kančios apmąstymas – svarbūs daugelio dvasiniam gyvenimui. Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidai garsūs ne tik Žemaitijoje: kasmet čia plūsta būriai maldininkų iš visos šalies ir užsienio.Į atlaidus suplaukia ne tik pasimelsti ir pakartoti kruviną Kristaus kelią pasiryžusieji, bet ir nemažai prekybininkų. Visur – pilna elgetų, į kurių kepures maldininkai meta ne tik monetų, bet ir popierinių pinigų.
„Žemaičių Kalvarijos atlaidus 1742 m. vyskupas Antanas Tiškevičius padarė visuotiniais. Juos populiarindamas įsakė aplinkinių parapijų klebonams su procesijomis vykti į Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo arba kitaip vadinamus Didžiosios Kalvarijos atlaidus. Vėliau vyskupas Jonas Lopacinskis 1763 m. masinį lankymą uždraudė, motyvuodamas atitrūkimu nuo ūkio darbų, bet tradicija jau buvo įsigalėjusi. 1866 m. procesijas draudė caras, o po II pasaulinio karo visaip joms trukdė ir tarybų valdžia“, – apie Žemaičių Kalvarijos atlaidus rašoma knygoje „Lietuvos vienuolynai“.
Dabar lankytis šioje šventovėje nebedraudžiama. Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelias – vieta, kurioje tikintieji kopdami nuo kalvelės ant kalvelės tarsi išgyvena lemtingąją Kristaus kelionę į Golgotą. Kryžiaus kelio apvaikščiojimas turi ryškių liaudies kultūros apraiškų, kurios liudija gilų žmonių tikėjimą šios vietos ypatingumu.
Šiemet atlaidai prasidėjo liepos pirmąją, o baigsis liepos 12 dieną.
Liepos 1-ąją, prasidėjus Didiesiems Žemaičių Kalvarijos atlaidams, buvo paskelbta, jog šiemet – Motinos Teresės iš Kalkutos 100-osios gimimo metinės, todėl bažnyčioje susirinkusieji galėjo pamatyti šios iškilios asmenybės portretą, o Atminties koplyčioje veikė paroda, skirta Motinai Teresei atminti. Paminėtas ir kitas gražus jubiliejus – Lietuvos Ateitininkų organizacijos šimtmetis.
Ketvirtadienio vakaro apeigos prasidėjo šventomis Mišiomis Panų kalne. Jose dalyvavo Marijos legiono nariai. Po šv. Mišių eisena patraukė į Žemaičių Kalvariją, kurioje buvo giedami Mišparai, susirinkusieji meldėsi už vaikus, kuriems buvo suteiktas palaiminimas, surengta Eucharistinė procesija aplink baziliką.
Praėjusį penktadienį buvo mūsų dekanato diena, todėl Plungės klebonas Julius Meškauskas bei Žemaičių Kalvarijos dekanas Andriejus Sabaliauskas dekanato ir Plungės rajono gyventojus kvietė kuo aktyviau dalyvauti. Dirbantieji, verslininkai ir kiti, negalintys atvykti į apeigas dieną, buvo pakviesti į šv. Mišias vakare, po jų – pakartoti Kristaus Kryžiaus kelią. Dieną žmonių susirinko nemažai, o vakare jų buvo nedaug. Penktadienį buvo meldžiamasi už „Carito“ organizacijos darbuotojus, „Maltos“ ordiną, medicinos darbuotojus bei ligonius.
Vakaro Mišių pamokslas –
apie pasitikėjimą kitais ir Dievu. Pamokslininkas ragino tikinčiuosius atgaivinti ir iš naujo atrasti pasitikėjimo daigą. Pasak jo, žmonėms trūksta pasitikėjimo Dievu, kuris galėtų nuvesti teisingu keliu, todėl reikėtų atidžiau klausytis žinančio ėjimo kryptį ir galinčio padėti įveikti kliūtis.
Šeštadienį atvykusieji į atlaidus meldėsi už jaunas šeimas, policijos pareigūnus, valstybės vadovus bei politikus. Vakaras buvo skirtas jaunimui. Svarbiausia atlaidų diena – sekmadienis – Maldų už šeimas ir parapijines bendruomenes diena.
Pirmadienį melstasi už kaimą, žemdirbius ir blaivybę, antradienį – už krikščionišką Lietuvos dabartį ir ateitį bei jos dvasinį atgimimą, trečiadienį – už kunigus ir ministrantus, pašaukimus ir kunigų šventėjimą, vakar – už tikybos mokytojus, katechetus, pedagogus ir visus švietimo darbuotojus. Tą dieną taip pat paminėtas tikybos mokymo mokyklose 20-metis.
Nesuspėjusieji apsilankyti Žemaičių Kalvarijoje tai dar gali padaryti. Šiandien meldžiamasi už policiją, Savivaldybių vadovus bei darbuotojus, šeštadienį bus meldžiamasi už verslininkus ir pramonininkus, o sekmadienį – už priklausomybių varginamus ir su jomis kovojančius žmones. Pirmadienis –
Žemaičių Kalvarijos ir visų parapijų diena.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...